جمعه, 04 تیر 1395 In هاستینگ حرفه ای
 • تجاری A قیمت
 • تومان250.000
 • سالانه
 • فضای دیسک 1024 مگ
 • ترافیک نامحدود
 • حساب ایمیل 60عدد
 • حساب FTP60عدد
 • تعداد دیتابیس6عدد
 • تعداد زیر دامنه60عدد
 • تعداد Alias6عدد
 • تعداد دامین 2 عدد
 • MYSQL , PHP , CGI
 • Plesk 12.5
 • موقعیت آمریکا
 • سفارش
 • حرفه ای C قیمت
 • تومان300.000
 • سالانه
 • فضای دیسک 2 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • حساب ایمیل نامحدود
 • حساب FTPنامحدود
 • تعداد دیتابیس7 عدد
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد Aliasنامحدود
 • تعداد دامین 3 عدد
 • MYSQL , PHP , CG
 • Plesk 12.5
 • موقعیت آمریکا
 • سفارش
 • حرفه ای B قیمت
 • تومان350.000
 • سالانه
 • فضای دیسک3 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • حساب ایمیل نامحدود
 • حساب FTPنامحدود
 • تعداد دیتابیس8 عدد
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد Aliasنامحدود
 • تعداد دامین 4 عدد
 • MYSQL , PHP , CGI
 • Plesk 12.5
 • موقعیت آمریکا
 • سفارش
 • حرفه ای A قیمت
 • تومان500.000
 • سالانه
 • فضای دیسک5 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • حساب ایمیل نامحدود
 • حساب FTPنامحدود
 • تعداد دیتابیس10 عدد
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • تعداد Aliasنامحدود
 • تعداد دامین 5 عدد
 • MYSQL , PHP , CGI
 • Plesk 12.5
 • موقعیت آمریکا
 • سفارش
پنج شنبه, 03 تیر 1395 In هاستینگ شرکتی
 • اقتصادی B قیمت
 • تومان90.000
 • سالانه
 • فضای دیسک 200 مگ
 • پهناي باند 36 گیگ سالانه
 • حساب ایمیل 10 عدد
 • حساب FTP 10 عدد
 • تعداد دیتابیس2 عدد
 • تعداد زیر دامنه20 عدد
 • تعدتعداد Alias2 عدد
 • MYSQL , PHP , CGI
 • موقعیت آمریکا
 • سفارش
 • اقتصادی A قیمت
 • تومان130.000
 • سالانه
 • فضای دیسک 300 مگ
 • پهناي باند 60 گیگ سالانه
 • حساب ایمیل 20 عدد
 • حساب FTP 10 عدد
 • تعداد دیتابیس2 عدد
 • تعداد زیر دامنه20 عدد
 • تعداتعداد Alias20 عدد
 • MYSQL , PHP , CG
 • موقعیت آمریکا
 • سفارش
 • تجاری C قیمت
 • تومان170.000
 • سالانه
 • فضای دیسک500 مگ
 • پهناي باند 96 گیگ سالانه
 • حساب ایمیل 30عدد
 • حساب FTP30عدد
 • تعداد دیتابیس4 عدد
 • تعداد زیر دامنه30عدد
 • تعداد Alias30عدد
 • MYSQL , PHP , CGI
 • موقعیت آمریکا
 • سفارش
 • تجاری B قیمت
 • تومان210.000
 • سالانه
 • فضای دیسک700 مگ
 • پهناي باند 144 گیگ سالانه
 • حساب ایمیل 50عدد
 • حساب FTP50عدد
 • تعداد دیتابیس5 عدد
 • تعداد زیر دامنه50عدد
 • تعداد Alias50عددامحدود
 • MYSQL , PHP , CGI
 • موقعیت آمریکا
 • سفارش